Jako prodávající byste měli mít základní povědomí o majetkových daních, které je třeba po realizaci prodeje vaší nemovité věci zaplatit, případně využít zákonné možnosti osvobození od daně.

Daň z příjmu z prodeje nemovité věci nebo z prodeje družstevního podílu

Prodali jste dům, pozemky nebo byt v osobním vlastnictví nebo jste převedli družstevní podíl v bytovém družstvu. Nabité peníze jsou příjmem, který je třeba zdanit. Ne vždy je to ale nutné. Rozhoduje totiž doba vlastnictví nemovité věci nebo družstevního podílu, způsob jejich nabytí nebo zda peníze z jejích prodeje použijete k nákupu nového bydlení.

Kdy daň platit nemusíte

5leté vlastnictví nebo 2leté bydliště

Od daně jste osvobozeni, přesáhne-li doba mezi nabytím nemovité věci a jejím prodejem 5 let. Pokud jste měli v nemovité věci bezprostředně před jejím prodejem přihlášené trvalé bydliště, tak se tato lhůta zkracuje na 2 roky.

Družstevní byt - převod družstevního podílu

Daň nemusíte platit v případě převodu družstevního podílu, kdy doba mezi nabytím družstevního podílu a jeho převodem přesahuje 5 let.

Uspokojení bytové potřeby

Pokud do jednoho roku následujícího po roce od nabytí příjmu z prodeje nemovité věci (nebo v roce předcházejícím) použijete tuto částku k uspokojení bytových potřeb, jste od daně osvobození. Obdobně se postupuje i u příjmů z úplatného převodu družstevního podílu v družstvu, pokud v souvislosti s tímto převodem bude zrušena nájemní smlouva k bytu.

Prodej dědictví

Prodáváte-li nemovitou věc, kterou jste získali dědictvím, rozhoduje o povinnosti platit daň časový test a příbuzenský vztah k zemřelému. Jestliže byl zemřelý vaším příbuzným v řadě přímé nebo manželem či manželkou, pak se doba požadované držby nemovitosti pro účely získání osvobození od daně zkracuje o dobu, po kterou zemřelý nemovitou věc vlastnil.

Jak daň zaplatíte

V případě, že uvedené podmínky nesplňujete, jste povinni tento příjem přiznat a zdanit v rámci přiznání daně z příjmu.

Daň z nemovitých věcí

Pokud prodáváte nemovitou věc, je vám tato daň již důvěrně známá. Skládá se z daně z pozemku a daně ze staveb a jednotek. Jako vlastník nemovité věci ji platíte každý rok. Dříve byla známá jako daň z nemovitosti. Oproti ostatním daním se platí dopředu.

Daňové přiznání však prodáváte jen jednou, při nabytí nemovité věci. Finanční úřad vás poté jako vlastníka nemovité věci každý rok vyzve k zaplacení daně. Pokud prodáváte všechny nemovité věci, které vlastníte, tak přihlášením nového vlastníka dojde automaticky k převodu povinnosti platit tuto daň na něj. Pokud neprodáváte všechny vlastněné nemovité věci, je třeba zajít na příslušný finanční úřad a prodané nemovité věci z této daně odhlásit.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Dříve se této dani říkalo „daň z převodu nemovitosti“. Od roku 2016 platí tuto daň vždy kupující.

Daň dědická a darovací

Od roku 2014 jsou veškeré příjmy, které člověk získá z dědictví, od daně osvobozeny. Není nutné tyto příjmy vykazovat ani v daňovém přiznání, pokud se jedná o příjmy nad 5 000 000 Kč, je nutné tyto pouze oznámit finančnímu úřadu. Zůstává pouze nutnost platby notáři, kterému náleží odměna za úkony provedené v dědickém řízení.

Daň darovací již také formálně neexistuje a příjmy plynoucí z darů spadají od roku 2014 pod daň z příjmů. Daň z příjmu z darů neplatíte, jsou-li dary získány příležitostně a pokud jejich hodnota nedosáhne 15 000 Kč bez ohledu na to, kdo je dárcem. Pokud tuto podmínku dar nesplňuje, platí fyzická osoba 15% daň z příjmu, právnická 19%.

Od daně jsou osvobozeny i dary od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší pokud jde o sourozence, strýce, tetu a další členy rodiny. A také od osoby, se kterou žijete nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti.

Jak nejlevněji přenechat nemovitost příbuzným?

Jsme tu pro vás

Nedílnou součástí našich služeb je i daňové poradenství. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o radu.

Máte jakýkoliv dotaz v oblasti majetkových daní? Ozvěte se nám.